Schelligras / shell grass

€ 1,49

Aanvullend diervoeder:

Schelligras is een kruising tussen sorghum (kafferkoren) en Soedangras.

 

Complementary feed:

Shell grass is a cross between sorghum and Sudan grass.